Jak pomagamy?

W ramach działalności statutowej opiekujemy się niepełnosprawnymi artystami, organizujemy kompleksową pomoc dla nich i ich rodzin, udzielamy im wszechstronnej pomocy w rozwoju warsztatu artystycznego, w zwiększaniu aktywności życiowej oraz w integracji najbliższego środowiska i społeczności lokalnej poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych
  • wspieranie, opiekę i promocję utalentowanych artystów (zapraszanie do udziału w profesjonalnych koncertach, organizowanie recitali)
  • prowadzenie działalności wydawniczej (nagrywanie płyt) z utworami osób niepełnosprawnych
  • organizowanie koncertów, w tym ogólnopolskich wydarzeń artystycznych z udziałem niepełnosprawnych artystów
  • ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób niepełnosprawnych, organizowanie spotkań integracyjnych
  • pomoc rzeczowa i finansowa dla niepełnosprawnych artystów jak dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego…

Na czym polega terapia przez sztukę?

Terapia poprzez sztukę odbywa się w sposób ciągły i kompleksowy, skierowana jest głównie do osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami (porażenie mózgowe, wady słuchu, mowy, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne…). Obejmuje zajęcia w zakresie: interpretacji piosenki rozrywkowej i literackiej, warsztatów aktorskich, poprawnej dykcji, emisji głosu i logopedii. Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia oddechowe, słuchowe, artykulacyjne, głosowe, ruchowe, muzykoterapeutyczne. Stosowane ćwiczenia mają na celu: poprawę płynności mówienia, poprawę umiejętności komunikowania się poprzez wykorzystywanie gestów i mimiki, poprawę koordynacji słuchowo – ruchowej. W procesie oddziaływania różnorodnych bodźców muzycznych następuje rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy. Poprzez indywidualną metodę Krzysztofa Cwynara, polegającą na komponowaniu i pisaniu utworów wokalnych miłych dla ucha, ale wymagających ćwiczeń emisyjnych oraz specjalnego doboru kolejności spółgłosek i samogłosek, tak układanych w tekstach, aby ułatwiały ich wymówienie, osiągamy bardzo dobre wyniki uruchamiające aparat mowy. Słowna wypowiedź dźwiękowa ma elementy wspólne z muzyką np. melodia, akcent, rytm – stąd mowa poddaje się w terapii jej wpływom. Ponadto śpiew w grupie relaksuje, a tym samym wzmaga poczucie bezpieczeństwa i daje pewność siebie, co odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu gotowości do mówienia. Naszym wielkim sukcesem jest niedosłysząca dziewczynka, która w ogóle nie mówiła do dwunastego roku życia. Dziś po kilku latach wspólnej pracy nie tylko mówi, ale i śpiewa. Wśród naszych podopiecznych znajdują się również osoby z rodzin zaniedbanych środowiskowo, bezdomnych i uzależnionych… Jednym z elementów terapii jest propagowanie idei integracji zarówno wśród osób niepełnosprawnych, jak i nieprzystosowanych społecznie. Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych podopiecznych, którzy domagają się bezgranicznej akceptacji, szacunku dla ich godności i przysługujących im praw człowieka. Akceptacja stała się hasłem przewodnim naszej działalności, jest częścią każdego koncertu, uczymy akceptacji siebie i innych. Jest ona przeciwieństwem tolerancji (po łacinie „tolero” oznacza „znosić”), a nikt nie chce być zaledwie znoszony. W akceptacji nie ma fałszu – jest dobrowolna, bez żadnego przymusu, jest przyjmowaniem, nawiązywaniem kontaktu, uśmiechem, rozmową, pełną aprobatą dla poglądów drugiej osoby.